Pokyny pro ubytování Treehouse Stvořidla

 

Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů při užívání vyhlídkového posedu „………..

I.Provozovatel:

 zastoupená:……………………………………………………….

 

II. Popis:

Jedná se o užívání vyhlídkového posedu                      “ umístěný ve…………………………… je určen maximálně pro čtyři osoby, včetně dítěte. Minimální věk dítěte je dovršených …… let, za dítě  plně  zodpovídá  svéprávná osoba, která ho  doprovází.

(zákonný zástupce / odpovědná osoba).

 

III.  Bezpečnostní pokyny:

Provozovatelstanovuje níže uvedené bezpečnostní pokyny  týkající se  užívání vyhlídkového posedu

Prohlášení je určeno k podpisu každého návštěvníka vyhlídkového posedu. Pouze osoby, které podepíší dané pokyny mají přístup do posedu a mohou jej užívat.

     Je povinné

 • potvrdit, že nemáte žádné zdravotní problémy (problémy kardiologické, problémy se zrakem, náměsíčností atd.) v čase rezervace ani v čase pobytu na posedu
 • máte k dispozici v době užívání posedu plně nabitý telefon a přístroj ve stavu k použití
 • uhasíte všechny svícny, svíčky před spaním
 • navrátíte tašku s veškerým příslušenstvím, které jste převzali zpět odpovědné osobě provozovatele, jinak odpovídáte za škodu tím vzniklou
 • oznámíte neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu užívání vyhlídkového posedu       

    Je zakázané

 • kouřit uvnitř posedu
 • házet nedopalky, nebo tomu podobné na terasu a skrze zábradlí
 • používat jiná svítidla než jsou instalována (vyjma svítidel na baterie)
 • vstupovat do prostoru posedu  v podnapilém  stavu nebo pod vlivem návykových látek
 • vnášet na posed  hodnotné movité věci, pouze movité věci nezbytné pro jeho návštěvu

 Nepříznivé počasí 

 • v případě nepříznivého počasí v průběhu pobytu (bouřka, silný vítr…), kdy  Meteo stanice předpovídá velmi nepříznivé počasí  a rychlost /nárazy větru více jako 90 km /hod, bude provozovatel hosty  varovat s možností přestěhování v areálu  …………… na základě dostupnosti ubytování. Návštěvník má v tomto případě nárok na   další noc na posedu„…………..“  za poloviční cenu, a to  v souladu s plánem nájmů v následujících 12 kalendářních měsících.
 • pokud návštěvník neuposlechne varování o nepříznivém počasí prohlašuje, že noc na posedu stráví na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

 

Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby/ nehody: tel č. ……………………………………….

 

IV. Čestné prohlášení uživatele

My, níže podepsaní pan/paní/slečna…………………………………………….. potvrzujeme svým podpisem, že

 • jsme plně obeznámeni s pravidly a procesem bezpečnosti užívání vyhlídkového posedu „…………..“ uvedených na tomto prohlášení, porozuměli jsme jim  a že je akceptujeme a budeme dodržovat.
 • dítě, které nás doprovází dosáhlo věku …m-ti let a jsme jeho zákonnými zástupci/ či plně odpovědní a povolujeme jim vstoupit na posed.
 • potvrzujeme, že my i nezletilí, za které neseme odpovědnost, jsou v dobrém zdravotním stavu (nemají problémy kardiologické, problémy se zrakem a netrpí náměsíčností)
 • při nerespektování všech výše uvedených pokynů v tomto prohlášení neseme plnou odpovědnost bez jakéhokoli nároku na případnou náhradu.

 

Jméno a příjmení:

datum narození:

adresa:

tel číslo:

/ vypsat hůlkovým písmem/

 

………………………………………………………………….

vlastnoruční podpis

 

Jméno a příjmení:

datum narození:

adresa:

tel číslo:

/ vypsat hůlkovým písmem/

 

………………………………………………………………….

vlastnoruční podpis

 

 

 

Jméno a příjmení dětí, za které neseme odpovědnost:

datum narození:

 adresa:

/ vypsat hůlkovým písmem/

 

……………………………………………………………………

vlastnoruční podpis zákonného zástupce / odpovědné osoby

 

 

V ……………………….. dne ……………………………………………………………..